Опубликован 2022-04-15

RAXBARNING KASBIY FAOLIYATIGA KUYILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR: BUGUN VA ISTIQBOLDA

Аннотация


Ushbu maqolada bugungi davrda zamonlaviy  rahbarni xulqiga qo’yiladigan talablarning yuksak darajada ekanligi rahbar shaxsiga ulkan vazifalarni qo’yilishi, rahbar hodim o’z ish faoliyati davomida nimalarga e’tibor berishi haqida so’z boradi

Как цитировать


Ergasheva, D. (2022). RAXBARNING KASBIY FAOLIYATIGA KUYILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR: BUGUN VA ISTIQBOLDA. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5650

Библиографические ссылки


Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T.: «O’zbekiston», 1999

Karimov I.A. Yuksak malakali mutaxassislar – taraqqiyot omili.T. O’zbekiston. 1995. 22-23 bet.

Karimov I.A. O’zbekiston buyuk kelajak sari. T.1988y. y.

Zaynuddinov Sh.N., Murakaev I.U. Menejemnt asoslari. Toshkent Moliya 2007.

Narzulla Boymurodov «Raxbar psixologiyasi». «Yangi asr avlodi», 2007 yil

Sharifxujaev M., Yo.Abdullaev. Menejment. Toshkent. O’kituvchi 2001.

Qosimov., Muminov N.A. Raxbarlik qobiliyati va boshqaruv malakalari. T. 2001.

Abduraxmonov Q.H. Personalni boshqaruv. 2004.

Toshniyozov M. Korxonalarda boshqaruv faoliyati asoslari. T.1995 y.

Karimova V. M. Ijtimoiy psixologiya asoslari. T. 1998 y.

Umarov B.M. Muloqot va shaxslararo munosabat psixologiyasi T. 1997 y.

Sharofitdinov, A. (2022). BOSHQARUV JARAYONIDA QAROR QABUL QILISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5405

Ж.Мажидов.ПРОФЕССИОНАЛ ФУТБОЛ ЖАМОАЛАРИДА “ТРЕНЕР – СПОРТЧИ” ТИЗИМИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ https://scienceweb.uz/publication/865

Majidov, Jasur Baxtiyarovich (2022). SOTSIAL INTELLEKT VA UNING INSON HAYOTIDAGI О‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 608-613.

Маджидов, Д. Б., & Шарофиддинов, А. (2017). Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. In Актуальные вопросы современной психологии (pp. 22-24).

Achilovna, A. N., & ugli, K. S. F. (2022). Information Texnologu in the Professional Development of Modem Teachers. International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences, 2(2), 73–77. Retrieved from https://openaccessjournals.eu/index.php/ijdias/article/view/1054

Авторы


Dilnoza Ergasheva

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

rahbar, rahbar mahorati, rahbar mehnati, menejer, lider, zamonaviy rahbar
Powered by I-Edu Group